مراحل نوشتن طرح درس

مقدمه: طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی – یادگیری مورد تأکید قرار گرفت. طرح درس به شکل امروزی آن، در سال 1950 به وسیله روان شناسان برجسته امر تعلیم و تربیت "بنجامین . اس . بلوم" شکل گرفت و در سال 1962 " رابرت گلیرز" نظرات تکمیلی خود را در راستای دیدگاههای بلوم مطرح کرد که تا به امروز نیز مدنظر برنامه ریزان و هدف گذاران آموزشی و دست اندرکاران امور آموزشی در سطح جهان بوده است.

در ایران حیات مجدد "طرح درس" مربوط به هشت نه سال گذشته می باشد. لزوم استفاده از طرح درس، به عنوان ابزار کارآمدی در زمینه تکنولوژی آموزشی، در خدمت افزایش کیفیت نظام آموزشی کشورمان قرار گرفت. و طرح درس به عنوان برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه فعالیتهایی که معلم در ارتباط با هدفهای آموزشی، محتوای درس و توانائیهای دانش آموزان برای مدت زمان مشخص تدوین می گردد مد نظر قرار گرفت.

از محاسن طرح درس می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-     طرح درس به معلم کمک می کند تا پیش بینی های لازم را برای تهیه وسایل آموزشی و رسانه ها به عمل آورد.

2-     داشتن طرح درس موجب می شود که معلم به تنظیم اوقات کلاس بپردازد و از ایجاد بی نظمی در کلاس جلوگیری کند.

3-   طرح درس موجب می شود که معلم فعالیتهای ضروری آموزشی را به ترتیب و یکی پس از دیگری در مراحل و زمانهای مشخص و به شیوه های منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزش مورد استفاده قرار دهد.

4-   با توجه به آنچه رفت، نقش و اهمیت طرح درس در بهبود امر یاددهی – یادگیری کاملاً مشهود و ضروری به نظر می رسد. لذا جزوه ی حاضر به منظور مطالعه و استفاده همکاران محترم جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای سطح یادگیری طراحی شده است.

مراحل نوشتن طرح درس روزانه:

به طور کلی برای تهیه یک طرح درس روزانه، مراحل و نکات زیر را به ترتیب دنبال می کنیم.

1- مشخصات کلی:

ابتدا باید نام درس، موضوع درس، مدت جلسهأ شماره طرح درس، نام مدرسه، تعداد دانش آموزان، کلاس و دوره تحصیلی، نام معلم و تاریخ را در بالای صفحه کاربرگ طرح درس نوشته شود.

2- مشخص کردن اهداف کلی، جزیی و رفتاری:

یک معلم آگاه هدفهای کلی و رفتاری موضوعی که قصد تدریس آنرا دارد مشخص می نماید.

1-2. هدفهای کلی: یک هدف کلی، یک عبارت واحد است که وضعیت فراگیر را پس از دریافت یک عمل آموزشی توصیف می کند . به عبارت دیگر هدفهای کلی آموزشی حاوی نتایجی هستند که معلم انتظار دارد، در اثر آموزشی که به دانش آموزان می دهد و فعالتیهایی از آنها برای یادگیری به عمل می آورند عاید آنان گردد. این قبیل اهداف مهم هستند و در معرض تعبیرهای گوناگون قرار می گیرند.

2-2. هدفهای جزیی: هدفهای کلی قابلیتهایی هستند که قرار است فراگیران پس از گذراندن مجموعه ای از تجارب یادگیری کسب کنندو چون این هدفها با واژه های کلی بیان می شوند معمولاً توضیح بیشتر ضروری است. این توضیح از طریق ارایه مجموعه ای از هدفهای جزیی انجام می پذیرد.

3-2. هدفهای رفتاری: پس از مشخص نمودن اهداف کلی و تجزیه آن به اهداف جزیی، اهداف رفتاری مطرح می گردد. هدفهای رفتاری عبارتند از اعمال، رفتارها ، حرکات وآثاری که قابل مشاهده کردن ، شنیدن ، لمس کردن و قابل سنجش باشند. این قبیل اهداف مشخص می سازند که دانش آموزان به هدفهای کلی رسیده اند. برای طرح هدفهای رفتاری رعایت چهار ویژگی و مخاطب، فعل رفتاری، شرایط و معیار و درجه، ضروری می باشد.

در ضمن برای تدوین اهداف در نظر داشتن سطوح مختلف حیطه های(شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی) الزامی می باشد. توضیح آنکه دانشمندان تعلیم و تربیت هدفهای تربیتی را در سه حیطه تقسیم بندی کرده اند . تغییراتی که در اثر تعلیم و تربیت در ذهن ایجاد می شود  ماهیت آن دانش و معلومات است در " حیطه شناختی" قرار داده اند. آنچه که به ارزشها ، نگرشها و احساسات مربوط می شود در " حیطه عاطفی" و آنچه که با مهارتهای حرکتی ارتباط پیدا می کند در " حیطه روانی – حرکتی " جای داده اند.

3- وسایل آموزشی:

انتخاب رسانه های مناسب منجر به آموزش مؤثرتر خواهد شد. از یک رسانه آموزشی نمی توان در همه موقعیتهای آموزشی استفاده کرد. هر موقعیت آموزشی رسانه خاص خود را طلب می کند. بدون توجه به قابلیتهای رسانه های آموزشی در موقعیتهای مختلف، نمی توان از آنها استفاده مناسبی به عمل آورد.

برای شناسایی یک رسانه ی مناسب ، ابتدا باید به چند پرسش پاسخ داد. این پرسشها عبارتند از:

هدف از ایجاد ارتباط چیست؟ چه کسی می خواهد ارتباط برقرار کند و چه ویژگیهایی دارد؟ مخاطب ارتباط کیست؟ چه میزان پذیرش دارد؟ ویژگیهای او چیست؟ شرایط زمانی و مکانی برقراری ارتباط چیست؟ و برای انجام این کار چه امکاناتی وجود دارد؟

به طور کلی عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها عبارتند از: 1- نوع هدفهای آموزشی 2- ویژگیهای مخاطبان 3- روشهای فنون آموزشی 4- قابلیت رسانه برای انتقال پیام مورد نظر 5- جذابیت رسانه 6- کیفیت فنی هنری 7- عملی بودن و سهولت کاربرد 8- اقتصادی بودن.

4- روشهای تدریس:

با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده شدن جوامع بشری ، نیازهای فردی اجتماعی نیز پیچیده تر می شود و برای ارضای نیازهای پیچیده احتیاج به علوم و فنون پیچیده تر می باشد.

کسب علوم و فنون در سایه به کارگیری روشهای مفید و مؤثر ، جدیدو کارآمد در آموزش امکان پذیر است. به همین دلیل به منظور نیل به اهداف آموزشی تعیین شده بهره گیری از روشهای تدریس و الگوهای تدریس متناسب با هدفهای درس و نوع مطالب و بحث، نوع کلاس، تعداد دانش آموزان و غیره روشها و الگوهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

5- قبل از شروع درس:

هر معلمی قبل از شروع درس باید از حضور دانش آموزان آگاهی حاصل کند، همچنین مطمئن شود که آنان از سلامت روحی و جسمی برای شروع درس آمادگی دارند، زیرا دانش آموزان باید در آغاز درس احساس آرامش نمایند و مشتاقانه منتظر یاد گرفتن درس جدید باشند، پیش از شروع درس جدید چنانچه از قبل تکلیفی برای دانش آموزان تعیین شده است مورد بازدید و بررسی قرار گیرد و برنامه های دیگر با صلاحدید معلم انجام می گیرد. ولی باید توجه داشت که کارهای قبل از شروع درس نباید زیاد طول بکشد زیرا طولانی شدن این مرحله از شور و شوق اولیه فراگیران می کاهد.

6- ارزشیابی تشخیصی:

پیش از آغاز درس جدید معلم باید رفتار ورودی دانش آموزان را مشخص سازد  دکترسیف معتقد است که : "رفتار ورودی بر آمادگی فرد برای یادگیری رفتاری تازه دلالت دارد. به سخن دیگر آنچه کسی قبلاً یادگیرفته است یا آنچه برای شروع به یادگیری مطلبی تازه می بایست یادگرفته باشد رفتار ورودی او نامیده می شود".

معلم قبل از شروع درس جدید باید اطمینان حاصل کند که دانش آموزان مطالب درس قبل ، به خصوص مطالبی که دانستن آنها برای درس جدید پیش نیاز محسوب می شود را می دانند. به همین دلیل به هر طریق که لازم می داند از پیش دانسته های دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد. نوع ارزشیابی بستگی به نوع درس و هدفهای درسی می تواند از سئوال شفاهی تا آزمون کتبی متغیر باشد توجه به میزان اطلاعات قبلی دانش آموزان، از این بابت که سطح درس دادن براساس آن تنظیم شود، ضروری می باشد.

7- آماده سازی:

آماده سازی فعالیتی است که معلم از طریق آن سعی می کند ارتباط معنی دار بین تجربیات قبلی و انتظارات و نیازهای شاگردان با هدفهای آموزشی کلاس برقرار کند. معلم پیش از آنکه مطلب اصلی را به دانش آموزان ارایه دهد باید ذهن و حواس آنها را برای آموختن درس جدید جلب نماید. به طور کلی هدف از آماده سازی عبارت است از تمرکز بخشی حواس فراگیران، معرفی ضمنی غیرمستقیم موضوع درس به ایجاد علاقه و انگیزه و کنجکاوی در دانش آموزان برای یادگیری مطلب جدید.

معلمان مسئولان پدیدآوری موقعیتهایی هستند که در کارآموزان و دانش آموزان ایجاد انگیزه کنندو آنان باید موضوعات درس و سایر مواد آموزشی را به گونه ای آراسته و ترتیب دهند که نیازهای فراگیرندگان برآورده شود.

8- ارائه ی  درس:

این قسمت اساس طرح درس را تشکیل می دهد و باید به کاملترین وجه تنظیم گردد. درس جدید باید بر پایه دانسته ها و تجارب قبلی دانش آموزان طراحی و ارایه گردد، بطوریکه ارتباط منطقی درس جدید با مرحله آماده سازی حفظ گردد. مطالب ارایه شده باید دارای پیوستگی و نظم منطقی باشد معلم باید فعالیتهایی را که به روشها و فنون تدریس مربوط می شود در ارایه درس به اختصار مشخص نمایدو تنها نام بردن از عنوان کلی روشها و الگوهای تدریس کافی نیست بلکه لازم است نوع فعالیتهایی را که معلم می خواهد در جریان ارایه انجام دهد در این قسمت قید نماید.

9- فعالیتهای تکمیلی:

انتخاب روش برای انجام فعالیتهای تکمیلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر درسی که ارایه می شود به جمع بندی نیاز دارد معلم باید نوع آن را انتخاب کند، آیا جمع بندی را به طور شفاهی انجام می دهد و یا به صورتهای دیگر و غیره.

برخی از روشهای متداول برای انجام فعالیتهای تکمیلی عبارتند از: خلاصه نویسی روی تابلو(تخته سیاه)، یادداشت نکات درس توسط دانش آموزان، نمایش عروسکی و پوستر، ایفای نقش، سئوال شفاهی، مساله دادن – واحد کار(کارهای تحقیقی، پروژه ) و تکلیف شب.

چنانچه برای تکمیل درس تمرین لازم باشد باید نوع تمرین و چگونگی انجام آن در طرح درس مشخص گردد. مثلاً اگر قرار است دانش آموزان تمرینهای کتاب را انجام دهند، باید تمرینهای مورد نظر با ذکر صفحه در طرح درس قید گردد.

10- ارزشیابی تکوینی:

ارزشیابی تکوینی به معنای ارزشیابی در همه مراحل تهیه برنامه است. در سراسر فرایند تدوین برنامه باید انجام ارزیابی پرداخت و در هیچ شرایطی نباید ارزیابی را وانهاد.

پس از پایان یافتن تدریس ، معلم از نتیجه ی کار خود و میزان آموخته های دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد. ارزشیابی تکوینی می تواند جزء فعالیتهای تکمیلی نیز به حساب آید مانند بازدید دفترهای تمرین به منظور رفع اشکالهای موجود ، جمع آوری پاسخ های دانش آموزان در مورد سئوال مطرح شده در کلاس ، ثبت اشتباهات دانش آموزان در دفتر جبرانی و دقت در رفتارهایی که نشانه علاقه مندی و یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس نیز می تواند در ارزشیابی تکوینی قرار

 

چند نمونه طرح درس

 

 

 

 

نمونه طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی( تشکیل حکومت اسلامی )

به نام خدا                                          طرح درس روزانه

نام درس :  تاریخ    موضوع درس :  تشکیل حکومت اسلامی    کلاس :   پنجم    شماره طرح درس :  3    تعداد دانش آموزان :   40 نفر

نام معلم :               تاریخ اجرا :              نام مدرسه :             زمان :   50 دقیقه

 

اهداف کلی

دانش آموزان در پایان درس :

1- با دلیل هجرت پیامبر از مکه با مدینه آشنا شوند

2-  جنگ های پیامبر را نام ببرند .

اهداف جزئی ورفتاری

1- هدف هجرت پیامبر از مکه به مدینه را بازگو کنند .

2- علت تصمیم کافران برای قتل پیامبر را بگویند .

3- مهم ترین کار پیامبر در مدینه را بگویند .

4- مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرند .

5- چگونگی فتح مکه به دست مسلمانان را بیان کنند .

6- نحوه دعوت زمامداران به اسلام را بیان کنند .

7- چند نمونه از خصوصیات پیامبر را ذکر کنند .

8- جهت الگو قرار دادن اخلاق پیامبر برای خود تلاش نمایند .

وسایل مورد نیاز

کتاب ، تصاویری از مکه و مدینه وخانه کعبه ، کتاب زندگی پیامبر و . . .

روش تدریس

سخنرانی ، نمایشی ، پرسش و پاسخ

زمان

قبل از شروع تدریس

سلام واحوال پرسی ، حضور وغیاب ،‌بررسی وضع روحی وجسمی دانش آموزان ، بررسی تکالیف و کار عملی

3 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی

1- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند ؟

2- چرا مسلمانان به حبشه هجرت نمودند ؟

3 دقیقه

ارائه درس جدید

فعالیت های معلم

ابتدا یکی از دانش آموزان متن درس را یک بار می خواند

سپس ازدانش آموزان پرسیده می شود که :

- چرا پیامبر از مکه به مدینه هجرت نمودند؟

- در زمان هجرت پیامبر ، چه کسی در بستر پیامبر خوابید ؟

- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود ؟

- چند نمونه از جنگ های پیامبر را نام ببرید

- سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود ؟

- پس از فتح مکه پیامبر چه کاری انجام داد ؟

- پیامبر پیامبر برای پادشاهان کدام کشورها نامه نوشت ؟

 

- پادشاه ایران در آن زمان چه کسی بود ؟

- خسروپرویز وقتی نامه ی پیامبر را باز کرد ، چه عکس العملی نشان داد ؟

- وقتی پیامبر از این موضوع با خبر شد چه فرمود ؟

- پیامبر در چند سالگی رحلت فرمودند ؟

- چند نمونه از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

فعالیت های نوآموزان

 

 

- علی : چون کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفته بودند

- حسین : حضرت علی (ع)

- محمد : تشکیل حکومت اسلامی

- جواد : بدر ، احد ، خندق

- رضا : ابوسفیان

اکبر : وارد خانه کعبه شد وبت های کافران را از آن جا برداشت

- امین : روم ، مصر ، ایران ، حبشه

- میلاد : خسرو پرویز

- عرفان : چون نامه با نام او آغاز نشده بود خشمگین شد و آن را پاره کرد

- فرهاد : در آینده مسلمانان ، سرزمین ساسانیان را فتح خواهند کرد

- وحید : در سن 63 سالگی

- سالار : مانند مردم عادی زندگی می کرد ، غذا ولباسشان ساده بود

- امیر : هرگز خود را برتر از دیگران نمی دانست ، کودکان را دوست داشت ، شب ها بر روی حصیر می خوابید

35 دقیقه

جمع بندی مطالب

پس پیامبر در مدینه حکومت اسلامی را تشکیل داد و بعد از آن با سپاهی بزرگ به سمت مکه حرکت کرد و مکه بدون جنگ وخون ریزی فتح شد سپس به کشورهای دیگر ازجمله ایران ، مصر ، روم و حبشه نامه نوشت وآنها را به اسلام دعوت کرد . پیامبر در نهایت در سن 63 سالگی رحلت فرمودند .

4 دقیقه

ارزشیابی تکمیلی

1- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند ؟

2- مکه چگونه به دست مسلمانان فتح شد ؟

3- چند مورد از خصوصیات اخلاقی پیامبر را نام ببرید

4- کدام واقعه مبداً تاریخ مسلمانان شد ؟

3 دقیقه

ارزشیابی پایانی

فعالیت در کلاس را تکمیل نمایند

چند پرسش از متن درس طرح نموده وپاسخ آن ها را بنوییسند

2 دقیقه

 

تعداد فراگیران : 5 تا 10 نفر

موضوع درس : خوش اخلاقی – بد اخلاقی

عنوان کتاب : لپ قرمزی

تاریخ:26/10/88

شماره

صفحات کتاب : 15 صفحه

منابع : داستان های تخیلی و راهنماي تدريس نوشته سيد حشمت الله مرتضوي زاده  . تهران :‌انتشارات عابد 02166513321

طرح : سحر نماینده

مدت جلسه به دقیقه : 35 دقیقه

هدف کلی درس : کودکان خوش اخلاقی را یادگیری

دوره و پایه تحصیلی : پیش دبستانی

1-مفهوم اخلاق خوب و بد                                                             3-یادآوری کار کردن پیرمرد

2-زحمت کشیدن و رسیدن به هدف                                 4-آگاهی از چگونه رفتار کردن با دیگران

عنوان های فرعی درس

تعداد فراگیران : 5 تا 10 نفر

موضوع درس : خوش اخلاقی – بد اخلاقی

عنوان کتاب : لپ قرمزی

تاریخ:26/10/88

شماره

 

صفحات کتاب : 15 صفحه

منابع : داستان های تخیلی و راهنماي تدريس نوشته سيد حشمت الله مرتضوي زاده  . تهران :‌انتشارات عابد 02166513321

 

طرح : سحر نماینده

مدت جلسه به دقیقه : 35 دقیقه

هدف کلی درس : کودکان خوش اخلاقی را یادگیری

دوره و پایه تحصیلی : پیش دبستانی

 

1-مفهوم اخلاق خوب و بد                                                             3-یادآوری کار کردن پیرمرد

2-زحمت کشیدن و رسیدن به هدف                                 4-آگاهی از چگونه رفتار کردن با دیگران

عنوان های فرعی درس

 

کودکان در فرآیند آموزش و تدریس معلم باید:

1-با رفتارهای خوب و بد آشنا شوند.

2-اخلاق و رفتار خوب و بد را به طور عملی درک کنند.

3-با مفهوم اخلاق خوب و بد آشنا شوند

هدف های جرئی درس

 

کودکان پس از پایان آموزش و تدریس معلم باید بتوانند در کلاس :

1-رفتارهای خوب را از خود نشان دهند.

2-بتوانند برای رفتارهای خوب مثال بیاورند.

3-رفتارهای بد را تشخیص دهند.

هدف های رفتاری درس

 

1-ایفای نقش

2-پرسش و پاسخ

3-بحث گروهی

4-قصه گویی

روش یا روش های تدریس

 

1-فیلم ، تصویر، عکس

2-تلویزیون ، ضبط

3-کتاب داستان ، نقاشی

وسایل آموزش مورد نیاز

 

از کودکان انتظار داریم برای شرح درس جدید :

1-رفتارهای خوب و بد را انجام اما معنای آن را ندانند.

2-کارکردن با اخلاق خوب را باید بگیرند.                                         3-اخلاق بد را ترک کنند.

تعیین رفتارهای ورودی

 

 

زمان

1-باچهره ی شادو بشاش وارد کلاس می شویم. 3-از داستان جلسه ی قبل از کودکان پرسش و پاسخ می کنیم

2-با کودکان سلام و احوال پرسی .                                            4-از کودکان انتظار داریم به سؤال و پرسش ما جواب بدهند

انجام کارهای مقدماتی

2 دقیقه

3دقیقه

برای اطلاع از دانسته های قبلی کودکان در مورد داستان جلسه ی قبل و شروع داستان جدید انتظار داریم به پرسش و سؤال ما جواب بدهند و به ما می گویند از داستان چه چیزهایی فهمیدند.

ارزشیابی تشخیص

5 دقیقه

1-پرسیدن سؤال در مورد داستان .            3-کودکان برای پاسخ به سوال با دوستان خود مشورت و گفتگو می کنند.

2-ایجاد تفکر برای پاسخ  به سؤال

زمینه سازی و ایجاد انگیزی

10 دقیقه

یکی بود یکی نبود سال ها پیش در یکی از دهکده های ژاپن پیرمردی زحمتکش زندگی اش راضی بود و تنها چیزی که او را اذیت می کرد غده ای  به بزرگی یک سیب جنگلی بود که روی صورتش سبز شده بود. این پیرمرد بسیار خنده روی بود که چشمش به سوراخ بزرگی روی تنه ی یک درخت افتاد خود را در آنجا پنهان کرد و خوابش برد وقتی بیدار شد همه جا تاریک بود. نگاهی به بیرون انداخت که دید چند تایی دیو قرمز ، آبی و سبز جشن گرفته بودند که یکدفعه یکی از دیوهای قرمز بوی آدمیزاد شنید . دیوهای دیگر فریاد زدند آهای آدمیزاد بیرون بیا و خودت را نشان بده . پیرمرد نوری از سوراخ بیرون آمد دیوها به او گفتند اگر می خواهی نجات پیدا کنی باید برای ما رقص دیو کی کنی پیرمرد هم برای آن ها رقص دیوکی کرد یکی از دیوها غده ی روی صورت پیرمرد را گرفت و کند پیرمرد خیلی خوشحال بود و به خانه برگشت و خدا را شکر کرد که از شر آن غده راحت شده است.

نتیجه : انسان با اخلاق خوب و برخورد خوب می تواند حتی دیو را هم رام کند.

ارائه درس

5دقیقه

نتیجه فعالیت های یاددهی ، یادگیری در این جلسه عبارتند از :

1-برای رفتارهای خوب و بد مثال بیاورید .

2-رفتارهای خوب را جایگزین رفتارهای بد کنید.

جمع بندی و نتیجه گیری

5دقیقه

1-چرا ما باید با همه خوش اخلاق باشیم و از خود رفتار خوب نشان دهیم ؟

2-رفتارهای بد چه تأثیری در روحیه و زندگی ما دارند؟

3-رفتارهای خوب و بد را با هم مقایسه کنید و بگویید خوش اخلاق و انجام رفتار خوب بهتر است یا بد اخلاقی و رفتار بد؟

ارزشیابی پایانی

5 دقیقه

از کودکان به خاطر اخلاق خوب و فعالیت در کلاس تشکر می کنیم و از آن ها می خواهیم که به دلخواه داستانی را بخوانند و در کلاس مفهوم آن داستان را بگویند.

تعیین تکلیف و پایان درس

 

 

طرح درس روزانه                     موضوع: نقاشی خطخطی                درس هنر

پایه : دوم                          سال تحصیلی :                                                    زمان:20 دقیقه

هدف کلی:

آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی، شناخت شکل ها و تقویت قدرت تشخیص و دقت

اهداف جزئی :

1-آشنایی دانش آموز با انواع نقاشی (به غیر از نقاشی های معمول)

2-افزایش قدرت تشخیص

3-افزایش دقت و تمرکز

4-رنگ آمیزی صحیح متناسب با شکل

اهداف رفتاری:

دانش آموز باید بتواند:

1-ورقه ی کاغذ خود را با خط های شکسته، خمیده و راست پر کند

2-شکل های معنادار را پیدا کنید. (چه هندسی و چه غیر هندسی)

3-شکل های پیدا کرده را رنگ آمیزی کند.

4-از چند جهت به ورقه ی خود نگاه کند.

روش تدریس: سخنرانی پرسش و پاسخ بحث گروهی

وسایل مورد نیاز: مداد رنگی کاغذ

رسانه های مورد نیاز

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموز

زمان

سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب برای هر دو کلاس اول و دوم

دانش آموزان کلاس او مشغول انجام آزمایشهای مربوط به فصل اول هستند

ارزشیابی ورودی:

چند نوع نقاشی داریم؟

ارزشیابی تشخیصی:

آیا تا به حال ورقی را بی خودی خط خطی کرده اید: (چه جوری)

پاسخ می دهند

 

انجام می دهند

 

 

نمی دانند

 

بله- به صورت گردی، از بالا به پایین، از چپ به راست

5 مشترک هر دو کلاس

 

 

 

1

 

1

ارائه درس:

برگه ها را بین دانش آموزان تقسیم کرده و به صورت گروهی می نشینند.

از دانش آموزان می خواهیم به همان صورتی که قبلا گفته اند خط خطی کنند وخود معلم نیز همراه با دانش آموزان شروع به خط خطی کردن ورقه                می نماید.

بعد از اتمام خط خطی کردن بدون هدف توسط دانش آموزان ، معلم از ورقه ی خودش یک شکل را پیدا کرده و رنگ آمیزی می نماید و از دانش آموزان می خواهد از ورقه ی خود هر چه شکل معنادار            می توانند  پیدا نموده و رنگ آمیزی نمایندو از بین آثار دانش آموزان هر گروهی که شکل زیبایی پیدا کرده اند می تواند جهت راهنمایی گروه های دیگر به بقیه نشان دهد.

تعیین تکلیف:

سعی می شود گروه های تاحد امکان کارهای خود را در کلاس به صورت گروهی تا پایان وقت کلاس تمام نمایند و آثار گروه های برتر در تابلو کلاس نصب می شود.

 

 

 

 

انجام می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام می دهد

13

 


طرح درس روزانه                     موضوع: فصل دوم (سالم و قوی باشید)                 درس علوم تجربی

پایه : اول                          سال تحصیلی :                                                              زمان:28 دقیقه

هدف کلی:

آشنایی دانش آموز با کارهایی که به حفظ سلامت کمک می کند.

اهداف جزئی :

1-آشنایی با اهمیت ورزش

2-آشنایی با اهمیت خواب

3-آشنایی با اهمیت خوردن صبحانه و میوه

4-آشنایی با اهمیت پاکیزگی

5-آشنایی با طریقه صحیح مسواک زدن

6-آشنایی با میکروب

7-آشنایی با واکسن و واکسیناسیون

8-آشنایی با نکات ایمنی و رعایت آنها

اهداف رفتاری:

دانش آموز باید بتواند:

1-اهمیت ورزش را بیان کند

2-اهمیت خواب را بیان کند.

3-اهمیت خوردن صبحانه و میوه را بگوید.

4-اهمیت پاکیزگی ر ا بیان کند.

6-به درستی مسواک بزند و اهمیت مسواک زدن را بیان کند.

7-نکات ایمنی که در دوچرخه سواری و موتور سواری باید رعایت شود رانام ببرد.

روش تدریس: بحث گروهی ، پرسش و پاسخ ، سخنرانی

وسایل مورد نیاز: کتاب تصاویری از ورزش های مختلف مسواک و خمیر دندان میکروسکوپ کلاه ایمنی

رسانه های مورد نیاز

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموز

زمان

سلام و احوال پرسی، حضور و غیاب برای هر دو کلاس اول و دوم (قبلا در اول ساعت انجام شده است

 

پرسش از درس گذشته:

چند راه محافظت از چشم ها را نام ببرید؟

چند راه محافظت از گوش ها را نام ببرید؟

پاسخ می دهند

 

 

به طور کامل پاسخ می دهند

5 مشترک هر دو کلاس

 

3

 

 

 

 

 

 

 

کتاب، تصاویری از ورزش های مختلف

 

 

 

 

 

 

مسواک و خمیر دندان

 

 

 

 

میکروسکوپ

 

 

 

کلاه ایمنی

ارزشیابی ورودی:

انسان سالم چه ویژگی هایی دارد؟

ارزشیابی تشخیصی:

آیا تا به حال به بیماری مبتلا شده اید؟

آیا می دانید بیماری های واگیردار چگونه منتقل می شوند؟

ارائه درس:

نشان دادن تصاویر ورزش های مختلف و سوال کردن در مورد ورزش ها و اهمیت ورزش در سلامتی بدن. اشاره به اهمیت خواب و استراحت در سلامتی.اشاره به اهمیت پاکیزگی محیط و استحمام در سلامتی.

سوال از دانش آموزان در مورد اینکه امروز صبحانه چه خورده اند؟

اشاره به اینکه خوردن صبحانه چه اهمیتی در سلامی انسان دارد.

آوردن مسواک و خمیر دندان به کلاس و سوال از دانش آموزان درباره ی چگونگی مسواک زدن

اشاره به اهمیت مسواک زدن و طریقه ی درست مسواک زدن

 

سوال از دانش آموزان این وسیله چیست؟

معرفی میکروب و راه های انتقال بیماری ها به خصوص بیماری آنفولانزا (بیماری شناخته شده برای دانش آموز)

سوال از دانش آموزان که این وسیله چیست؟ و چه فایده هایی دارد؟ (در قالب گروه ها بحث می کنند)

 

و در پایان راههای مراقبت از چشم ها، گوش ها را با بحث در گروه ها بیان           می کنند و معلم صحبت های آن ها را تکمیل می کند.

تعیین تکلیف:

برای جلسه ی آینده هر فرد مسواک برای خودش بیاورد تا طریقه ی صحیح مسواک زدن را یاد بگیرند.

 

شادابی تحریک زیاد فعالیت زیاد

بله

از راه سرفه عطسه روبوسی و...

 

 

کم و بیش پاسخ می دهند

 

 

 

 

 

جواب می دهند ، کره، مربا، تخم مرغ پنیر

 

کم و بیش می دانند

 

نمی دانند

 

 

 

 

نمی دانند

 

 

 

اشاره می کنند کلاه ایمنی و فواید آن را تا حدودی می دانند از جمله جلوگیری از صدمه دیدن سر.

4

 

 

2

 

 

15

چند نمونه طرح درس کتاب های عربی ایران

نمونه فرم طرح درس روزانه

ماده درسی :                مقطع تحصیلی :                         مدت جلسه :

موضوع درسی :           پایه تحصیلی :                            تهیه کننده : قصری – گروه عربی

شماره:

اهداف

مراحل تدریس

1- هدف کلی :

1-معارفه حضور وغیاب وبررسی تکالیف

2- هدفهای جزیی : دانش آموزان درپایان تدریس

 

 

2- ارزشیابی قبل از تدریس (اجرای آزمون از درس گذشته- اجرای آزمون رفتاری ورودی – اجرای پیش آزمون ) :

3- ایجاد آمادگی : ( فعالیت های لازم درپشت برگه نوشته شود )

4- معرفی درس جدیدوبیان هدفهای رفتاری :

3- هدفهای رفتاری : دانش آموزان درپایان (یا ضمن ) تدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- ارائه درس : (فعالیت های معلم ودانش آموزجهت رسیدن به هدفهای رفتاری )

6- جمع بندی :

ارزشیابی پایانی درس : (اجرایی پس آموز ) – سوالات مربوط درپشت برگه نوشته می شود

تعیین تکلیف:

درکلاس

درمنزل

رفتار ورودی : دانش آموزان قبل از تدریس :

روشهای تدریس :

وسایل آموزشی :

فعالیت های فراگیران :

 

 

توجه : جهت هریک از آزمونهای زیر با توجه به نوع آن باید تعدادی سوال تهیه شود .

آزمون از درس گذشته

آزمون رفتارورودی

پیش آزمون

پس آزمون

 

فعالیت های لازم جهت ایجاد آمادگی ( ایجاد انگیزه ) دردانش آموز

 

 

 

تذکر : 1- درهنگامی که مفاهیم گذشته همان رفتارورودی می باشد امکان ادغام درآزمون 1و2 وجود دارد

2- آزمونهای 1و2و3 را می توان به طور همزمان اجرانمود تحلیل نمود . تحلیل هر دسته از سوالات این آزمون ها ی لازم است به طور جداگانه انجام شود

3- درمواردی که مفاهیم درس از پیچیدگی بیشتری برخوردار است می توان از پیش آزمون نیز بجا ی پس آزمون استفاده کرد

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات

کلی

شماره طرح درس :

نام درس :

موضوع :

مجری :

تاریخ اجراء:   /    /   13

مدت اجراء

محل اجراء :

کلاس :

تعداد فراگیر :

نام الگو:

موقعیت یابی

ازاین الگو درچه شرایطی می توان استفاده کرد :

 

 

 

 

ساختارالگو

مراحل الگو

سیستم

اجتماعی

میزان موفقیت معلم با دانش آموز (پرساخت مبان ساخت کم ساخت )

 

اصول واکنش

کارهایی که معلم انجام می دهد تا دانش آموزان  فعال شوند

سیستم

حامی

وسایل آموزشی

آثلر آموزشی

 

 

 

 

 

 


 

 

عنوان درس:

ام الشهید

موضوع درس: حال

منبع مطالعه:

الدرس الرابع

مدت جلسه :

سه جلسه 90دقیقه ای

صفحات کتاب :

67- 50

کتاب :

عربی 3عمومی

تهیه کننده :گروه عربی متوسط نظری و پیش دانشگاهی -   قصری

هدف کلی : حال و انواع آن و کاربرد آن

فعالیت های قبل از تدریس

تدوین هدف های جزیی

منظور معلم از آموزش عبارتند از :

1- بخش متن درس :

الف- فراگیر متن درس را صحیح بخواند.

ب- متن درس را ترجمه نماید و لغات آنرا یادگیرد .

ج- از سرگذشت یکی اززنان صدر اسلام (مخضرم ) آشنا شود .

2- بخش قواعد :

الف- فراگیر حال را بشناسد .

ب- مطابقت آنرا با قید حالت وکیفیت فارسی بداند .

ج- تعریف حال وساختارآنرا بشناسد .

د- با انواع حال آشنا شود.

ه- موارد مطابقت حال وذوالحال ورابطه ی آنها را بشناسد .

3- بخش تمارین :

الف – حال رادرجملات ومتون تشخیص دهد.

ب- حال را درجمله به صورت صحیح بکار ببرد .

ج- اعراب حال وتفاوت آن را با منصوبات دیگر بداند .

تدوین هدف های رفتاری

فراگیر پس از پایان قادر خواهد بود :

حیطه های شناختی :

 

 

- متن را با اعراب صحیح بخواند

- ترجمه متن را بیان نماید ودرک کند

- با یکی از وقایع صدر اسلام آشنا شود

دانش

درک وفهم

کاربرد

تجزیه

ترکیب

ارزشیابی

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

- تعریف حال رابیان کنید .

- حال رار جمله تشخیص دهد

 

- دریک جمله حال مناسب رابه کارببرد

 

- حال مفرد را به جمله وبرعکس برگردان نماید

- موارد مطابقت حال وذوالحال را دقیقاًتشخیص دهد

- ترجمه ی صحیح معادل فارسی را برای قید حالت وکیفیت به کارببرد .

- تفاوت حال ومفعول به ومطلق وفیه و...رابیان کنید

- اعراب حال ومنصوبات دیگر رادرجمله مناسب بکارببرد

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

3- تمارین را حل نماید:

*

*

*

*

پیش نیازها ی درسی :

1- تذکر ویادآوری لغات جدید مورد نیاز

2- چند مثال ازقید حالت وکیفیت فارسی ،شعر ونثر

3- مروری بر قواعد بیان شده جلسه ی قبل

(ارزشیابی  تشخیصی ) : با استفاده از روش پرسش وپاسخ به تفهیم بیشتر ،پیش نیاز ها پرداخته شود

فعالیت های حین تدریس

مراحل تدریس

روش وفعالیت ها ی پیشنهادی

وسایل مورد نیاز

معلم

دانش آموز

زمان دقیقه

1- حضوروغیاب

سوال از نماینده کلاس

شمارش ذهنی دانش آموز

کمک از سرگروه ها

استفاده از فرم پیشنهادی گروه آموزشی درس عربی دوره ی  متوسط وپیش دانشگاهی

دفتر کلاس

3×5

2- آمادگی وایجاد انگیزه

خواندن چند بیت شعر با نمونه ی قیود حالت وکیفیت مانند :

دیدمش خرم وخندان قدح باده به دست

واند ر آن آینه صد گونه تماشا می کرد

بدو گفت خندان که نام تو چیست

تن بی سرت را که خواهد گریست

دوش می امد ورخساره برافروخته بود

تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود

گچ وتابلو

انواع گچ

3×10

3- معرفی درس

تعریف  داستان گونه ی متن با کمک قید های فارسی

3×5

4- ارائه تدریس

1- روش همیاری (یاران یاوردریادگیری)

2- پرسش وپاسخ هدفدار

3- روش گروهی یا انفرادی

 

مراحل تدریس

روش وفعالیت ها ی پیشنهادی

وسایل مورد نیاز

معلم

دانش آموز

زمان دقیقه

5- جمع بندی درس

خلاصه سه صیاغة ونکته ها

1×15

6- ارزشیابی درس

باکمک اختبر نفسک وکارگاه ترجمه به ارزشیابی درس می پردازیم (کتبی یا شفاهی )

1×20

7- تعیین تکلیف

استفاده ازمتن درس برای تعیین حال وذوالحال وانواع آن

نمونه – سطر 5از ص 51

نمونه – سطر 1و3از ص 52

نمونه – سطر 1و3 از ص 53

- حل نمونه ی تمرین ها درکلاس

3×5

فعالیت های بعد از تدریس

روش وفعالیت های پیشنهادی

وسایل موردنیاز

معلم

فراگیر

زمان

ارزشیابی :

1- پرسش تکوینی (5نمره ای یا بیشتر ) کتبی وحل آن به شکل گروهی وفردی

2- طرح 20سؤالی بله وخیر یاجواب کوتاه

3- انجام مسابقات فردی یا گروهی

3×15

تجزیه وتحلیل نمرات :

بررسی نمرات فردی وگروهی ومشخص نمودن میانگین ها وثبت آن دردفتریا لیست های مخصوص

1×10

تعیین فعالیت ها ی تکمیلی برای فراگیر :

1- امتیاز دادن به فراگیرانی که برای جلسه بعد آیه یا حدیث متناسب با موضوع درس بیاورند

2- آوردن متون خارج از کتاب

3- معرفی منبع ودادن آدرس از قرآن نهج البلاغه ومفاتیح

4- توجه منبع ودادن فراگیر به اهمیت پژوهش ادبی

3×5

 

 

 

تذکر :

ازآنجا که برای هردرس کتاب عربی 3 جدید التألیف حدود سه جلسه در نظر گرفته شده لذا طرح درس پیشنهاد ی گروه عربی به ترتیب ذیل می باشد :

1-    ترجمه درس وکارگاه ترجمه

2-    تدریس قواعد

3-    حل تمارین

بنابراین نظرهمکاران بزرگوار درزمانبندی هرقسمت وهر جلسه صائب است .

 

 

 

 

طرح درس جلسه شماره....................

کتاب : عربی           پایه: اول           رشته : عمومی                منبع مطالعه:کتاب درسی

تدوین کننده: گروه آموزشی               عنوان درس: زیارة الحبیب      صفحات:25-12

تعداد جلسات:2                           مدت جلسه:2* 90                 دبیر: قصری – گروه عربی

مشخصات کتاب و درس

هدف کلی: آشنایی با افعال ثلاثی مجرد و مزید، شناخت باب های افعال،تفغیل و مفاعله و آشنایی با یک متن عربی و ترجمه آن،کارگاه ترجمه و آیات قرآن

منظور معلم از آموزش عبارت است از:

تدوین اهداف جزئی

فعالیتهای قبل از تدریس

1- یادگیری انواع فعل از لحاظ تعدادحروف

2- آشنایی با افعال ثلاثی مجرد و مزید و مصادر آن ها

3- شناخت باب های افعال، تفعیل،مفاعله و نکات مرتبط با هریک از آن ها

4- آشنایی با یک متن عربی و ترجمه آن

5- آشنایی با زندگی یکی از رهروان راه پیامبر(ص)

6- احترام به مادر

7-اهمیت دادن اسلام به باطن عمل و وفای به عهد

حیطه های شناختی

فراگیر پس از پایان تدریس قادر خواهد بود:

تدوین اهداف رفتاری

قضاوت

ترکیب

تجزیه و تحلیل

کاربرد

درک و فهم

دانش

*

1- فعل ثلاثی مزید را تعریف و عین متن کتاب را ترجمه کند

*

2- فعل ثلاثی مجرد را به ثلاثی مزید تبدیل کند

*

3- صیغه ی مناسب فعل و ترجمه ی صحیح را در جمله به کار ببرد

*

4- تفاوت وجوه تمایز مجرد و مزید را مشخص سازد

 

*

*

5- روش صحیح در طبقه بندی فعل های مزید ارائه نماید

6- وجوه اشتراک فعل های مجرد و مزید را در قواعد و ترجمه مشخص سازد و نتیجه گیری کند که هدف از کاربرد فعل مجرد در باب های مزید پیدا کردن معنای جدیدا ست

پیش نیاز درسی: بررسی دانسته های پیشین فراگیران در زمینه شناخت فعلی( ماضی، مضارع، امر) و صیغه ی مختلف آن که در دوره راهنمایی خوانده اند

ارزشیابی تشخیصی:سوال فراگیران در مورد انواع فعل و صیغه های مختلف آنها که قبلاً خوانده اند.از دانش آموزان سوال می شود تا توانایی های واقعی آنها برای ورود به فعالیتهای جدید مشخص شود و این سوالات براساس رفتار ورودی فراگیران باید مطرح شود

زمان به دقیقه

فراگیر

معلم

وسایل مورد نیاز

روش و فعالیتهای پیشنهادی

مراحل تدریس

فعالیتهای حین تدریس

2*4

*

-

لیست حضور و غیاب وقلم

توسط نماینده کلاس یا یکی از سرگروهها صورت می گیرد

حضور وغیاب

1

2*3

-

*

وسیله ای جدید         ( قوطی کبریت های متفاوت)

آوردن وسیله یا وسایلی سرکلاس که توجه دانش آموز را جلب کند

برای زمینه سازی ثلاثی مزید مانند: قوطی کبریت های متفاوت پر/ خالی با تعداد چوب کبریت مختلف

آمادگی و ایجاد انگیزه

2

*

*

وسایل کمک آموزشی

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و مطرح کردن وسایل ساده و تبدیل آنها به وسایل پیچیده و گفتن مثال، معلم درس را با مشارکت دانش آموزان آغاز می کند

معرفی درس

3

2*25

*

*

کتاب- تابلو-گچ-وسایل کمک آموزشی

تدریس متن- کارگاه ترجمه- تدریس منهج و اضواء قرآنیه با فرصت دادن به دانش آموز که در فرایند تدریس فعال باشد

ارائه تدریس

4

2*10

*

*

کاغذ- گچ

نتیجه گیری فعل ثلاثی مجرد و مزید توسط خود شاگردان انجام می شود و دبیر اظهار نظرنهایی را ارئه می دهد

جمع بندی درس

5

2*10

*

*

کاغذ- تابلو

با ارائه تمرین های «خودآزمایی» میزان یادگیری فراگیران ارزشیابی می شود

 

 

 

اررزشیابی درس

6

2*5

*

*

کتاب

حل تمارین درس جدید که شامل 5 تمرین است به دانش آموزان واگذار می شود

تعیین تکلیف

7

2*10

*

-

اطلاع به اولیاء

وسایل مورد نیاز

ارزشیابی :تمرین های درس جدید همچون «اضواء قرآنیه» به فراگیران واگذار می شود

فعالیتهای بعد از تدریس

*

کتاب

2*5

-

*

*

لیست نمرات قلم

تجزیه و تحلیل نمرات: نمرات درسی بررسی می شود و نتیجه آن روبه رشد است

2*13

*

*

*

دفتر

تعیین فعالیتهای تکمیلی برای فراگیر: همان فعالیتهای جنبی است که علاوه بر تمارین کتاب به دانش آموزان به طور اختیاری واگذار می گردد

 

 


 

کتاب :عربی(2) انسانی           پایه :دوم          رشته :انسانی  منبع مطالعه:کتاب عربی(2)

عنوان درس:حروف مشبهه بالفعل               صفحات کتاب:137-  147 مدت جلسه:90 دقیقه

مشخصات کتاب ودرس

الگوی مناسب جهت تدریس: مشارکت

هدف کلی: آشنایی با حروف مشبهه بالفعل و چگونگی اعراب اسم و خبر آن

1- در ابتدا آشنایی با انواع جمله(جمله اسمیه)

2- آشنایی با نواسخ

3- حروف مشبهه با فعل را بشناسد

4- تأثیر حروف مشبهه بالفعل را

تدوین اهداف جزئی

فعالیتهای قبل از تدریس

حیطه های شناختی

دانش       درک و فهم   کاربرد  تجزیه وتحلیل       ترکیب      قضاوت

فراگیر پس از تدریس قادر خواهد بود

تدوین اهداف رفتاری

*

*

1- دانش آموز بتواند حروف مشبهه بالفعل را برسد جمله اسمیه بیاورد و تغییرات اعرابی لازم را اعمال نماید

*

2- خبر و نوع آن را( حروف مشبهه بالفعل) در جمله مشخص نماید

*

3- دانش آموز بتواند حروف مشبهه بالفعل با توجه به معنای آن در جملات به کار برد

پیش نیازهای درسی:تشخیص انواع جمله و اجزای جمله اسمیه واعراب آن

ارزشیابی تشخیصی:ارزشیابی از افعال ناقصه( تشخیص آن، تمیز بین اسم و خبر آن)

زمان

فراگیر

معلم

وسایل مورد نیاز

مراحل تدریس

فعالیتهای حین تدریس

5

*

خوذکار، دفتر حضور و غیاب

خواندن اسامی دانش آموزان از روی کاربرگ معلم

حضور و غیاب

10

*

*

گچ و تخته

ذکر یک جمله اسمیه و بعد از آن ذکر همان جمله به صورت افعال ناقصه و همچنین ذکر همان جمله با آوردن حروف مشبهه بالفعل و مقایسه جملات و سوال از دلیل اعراب آن

آمادگی و ایجاد انگیزه

5

*

گچ و تخته

آشنایی با یکی دیگر از گروه نواسخ ( حروف مشبهه بالفعل)

معرفی درس

25

*

*

گچ و تخته

1- تشخیص و بیان اجزای جمله اسمیه و اجزای جمله ای که با حروف مشبهه بالفعل آمده ،ارائه قانون عملی آن، بیان موردی که این حرف عمل نمی کنند   و ترجمه درس

ارائه تدریس

5

*

کشیدن جدول

اسم ، خبر

بیان حروف مشبهه و عملکرد آن در جمله

جمع بندی درس

15

*

*

گچ و تخته

طرح چند سوال از حروف مشبهه و جواب توسط دانش اموزان ممتاز

ارزشیابی درس

10

*

دفتر

نوشتن تمرینات درس، تشخیص حروف مشبهه بالفعل در متن درس

تعیین تکلیف

5

اطلاع به اولیاء

وسایل مورد نیاز

ارزشیابی : (جمعی و فردی)

ارائه چند سوال به صورت مکتوب به گروههای کلاس در دو مرحله

فعالیتهای بعد از تدریس

امضاء برگه توسط والدین

برگه امتحانی

5

تجزیه و تحلیل نمرات: تشخیص نمرات فردی دانش آموزان و گروهی آنها و مقایسه آن

تشخیص فعالیتهای تکمیلی برای فراگیر: تشخیص قواعد حروف مشبهه بالفعل در متن درس و تشخیص اجزای آن

 


 

 

طرح درس روزانه                    ماده درسی: عربی(3)غیر انسانی              مقطع تحصیلی: متوسطه                      مدت جلسه:سه جلسه 3*90 دقیقه ای

موضوع درس:تمبیر                    پایه تحصیلی:سوم                      تهبه کننده: قصری – گروه عربی

زمان

مراحل تدریس

اهداف

3*5

1- معارفه حضور و غیاب و بررسی تکالیف شمارش دانش آموزان-سوال از نماینده ی کلاس

1- هدف کلی:ساخت و شناخت تمبیز و کاربرد آن

3*10

2- ارزشیابی قبل از تدریس (اجرای آزمون از درس گذشته- اجرای آزمون رفتار ورودی- اجرای پیش آزمون): پشت صفحه

2- هدفهای جزیی: دانش آموزان در پایان تدریس فراگیر:

الف)متن درس را درست بخواند، ترجمه کند و معانی لغات را یاد بگیرد

ب) با فداکاری رزمندگان در طول دفاع مقدس آشنا شود

ج) قواعد مربوط به تمبیز را یاد بگیرد و به کار ببرد.

د) تمارین پیرامون درس تمبیز را حل کند

3*10

3- ایجاد آمادگی: (فعالیتهای لازم در پشت برگه نوشته شود)

3*5

4- معرفی درس جدید و بیان هدفهای رفتاری:تعریف داستان گونه ی متن با کمک کلماتی که رفع ابهام می کند

3*35

 

 

5- ارائه درس:(فعالیتهای معلم و دانش آموز جهت رسیدن به هدفهای رفتاری)

پس از ارزشیابی تشخیصی با استفاده از روش های فعال و گروهی و مشارکت فراگیران در فرایند یاددهی و یادگیری و با ذکر یک مقدمه و بیان «تمهید» با استفاده از مثالهای فارسی و عربی و بیان این مطلب که چگونه در جملات عربی «ابهام و پیچیدگی» را برطرف کنیم، مطالب مورد نیاز پیرامون تمییز و فواید آن را ارائه می دهیم

3-- هدفهای رفتاری:دانش آموزان در پایان (یا ضمن)تدیس

1- فراگیر ترجمه ی متن را بیان کند و بفهمد

2-با درس جهاد در اره خدا آشنا شود

3- تمبیز را در جمله تشخیص دهد

4- مبتدا ،فاعل و مفعول را به تمبیز تبدیل کند وبر عکس

5- تمبیز را به طور صحیح در جمله ترجمه کند

6- تفاوت تمبیز،حال، مفعول مطلق، مفعول فیه و مفعول به را بیان کند

7- اعراب تمبیز و دیگر منصوبات را در جمله ی مناسب به کار ببر

3*10

6-جمع بندی: صیاغة درس و بیان نکته ها پیرامون تمبیز

3*20

ارزشیابی پایانی درس:( اجرای پس آزمون)- سوالات مربوطه درپشت برگه نوشته می شود

3*5

حل نمونه ی تمرین ها

در کلاس

تعین تکلیف

3*5

حل تمارین صفحه 81-80 و استفاده از متن درس برای تعیین تمبیز

در منزل

بارش مغزی- پرسش و پاسخ و روش گروهی

روشهای تدریس:

رفتار ورودی: دانش آموزان قبل از تدریس

گچ،تابلو و انواع چارت

روشهای آموزشی:

عمده ی مطالب بر عهده ی فراگیر گذاشته می شود

روشهایفراگیران:

 

 

توجه: جهت هر یک از آزمونهای زیر با تووجه به نوع از باید تعدادی سوال تهیه شود.

 

«پس آزمون»

«پیش آزمون»

«آزمون رفتار ورودی»

«آزمون از درس گذشته»

همان ارزشیابی  پایانی است که به صورت پرسش تکوینی کتبی و حل آن به شکل گروهی و طرح سوالات با جواب های کوتاه این ارزشیابی انجام می شود.ارزشیابی ÷ایانی بعد از تمرین«اخیر نفسک»

است که تعدادی سوال با       قواعد و کارگاه ترجمه در اختیار فراگیران قرار می گیرد

پس از ارائه ی تدریس و جمع بندی آن از قسمت«»چند سوال مطرح می شودو فراگیران به صورت فردی یا گروهی پاسخ می دهند

همچون:

1-عَیّن التمیز

2-املا الفراغ بالتمیز الناسما

3-اٌذکر اعرابَ الکلمات

پیش نیازهای مربوط به درس تمبیز چند سوال مطرح می شود

1- سوالاتی پیرامون ترجمه از فراگیران پرسیده شود

2- متن درس«اٌمّ الشّهداء» چه پیامی دارد

3- عَیّن الحال و صاجتها

4- صَحَحّ الخطاء و پیرامون حال 1

5- سوالاتی پیرامون قید حالت فارسی

فعالیتهای لازم جهت ایجاد آمادگی( ایجاد انگیزه) در دانش آموزان

1- آوردن یک شی سر کلاس که توجه فراگیران را به خود جلب کند

2- خواندن چند بیت شعر

3-بیان یک حکایت به صورت مبهم به فراگیران ابهام آن را برطرف کنند

 

 

تذکر: 1- در هنگامی که مفاهیم گذشته همان رفتار ورودی می باشد امکان ادغام در آزمون 1و2 وجود دارد.

2- آزمونهای 1و2و3 را می توان به طور همزمان اجراء نمود.تحلیل هر دسته سوالات این آزمونهای لازم است به طور جداگانه انجام شود

3- در مواردی که مفاهیم درس از پیچیدگی بیشتر برخوردار است می توان از پیش آزمون نیز به جای پس آزمون استفاده کرد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:21  توسط حسن صالحی  |